Olaf Kliesow / Ursula Eisele / Moritz Bälz, Das japanische Handelsgesetz (Übersetzung)

Lorenz Ködderitzsch

Empfohlene Zitierweise: L. Ködderitzsch, Olaf Kliesow / Ursula Eisele / Moritz Bälz, Das japanische Handelsgesetz (Übersetzung), in: ZJapanR / J.Japan.L. 13 (2002) 305–307.

Volltext:

PDF