D. Vanoverbeke, The Jury System in Modern Japan: Revolution Failed?, ZJapanR / J.Japan.L. 30 (2010), 127–146.