Satoshi Kiyonaga, Kikotsu no hanketsu [The Courageous Judgment]

Colin P. A. Jones

Empfohlene Zitierweise: C. P. Jones, Satoshi Kiyonaga, Kikotsu no hanketsu [The Courageous Judgment], in: ZJapanR / J.Japan.L. 29 (2010) 279–286.

Volltext:

PDF (English)